overlay

Realizované projekty a zakázky

Seznam projektů a zakázek realizovaných v posledních několika letech.

SKLÁŘSKÉ STROJE, TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Flexibilní technologie robotického broušení a leštění velkoformátových skleněných objektů komplexních tvarů

Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000610
Cílem projektu je získání nových znalostí z několika technických oblastí, především strojírenství, mechatroniky, robotiky, zpracování obrazu, materiálového inženýrství a pokročilých technologií opracování, které umožní průmyslový výzkum a experimentální vývoj zcela nové technologie opracování zakřiveného povrchu skleněných prvků optických soustav s výrazně komplikovanou optikou, geometrií tvaru a rozměrovou charakteristikou finálního produktu.
Hlavním výsledkem řešení projektu bude ucelená ověřená technologie, kterou bude možné nasadit v automatických procesech obrábění (broušení a následného leštění) tvarově složitých výrobků ze skla s vysokými požadavky na jakost finálního povrchu, jako jsou např. astronomická zrcadla, velkoformátové konvexní nebo konkávní čočky do optických přístrojů, výkonových laserů, designové reflexní solitéry, ale i funkční stínítka pro osvětlovací techniku s širokým spektrem uplatnění.
Výstupy projektu budou:
- Ověřená technologie robotického leštění skleněných objektů.
- Funkční vzorek experimentálního robotizovaného pracoviště (GFUNK1).
- Funkční vzorek zařízení pro detekci napětí v rozměrných polotovarech ze skla (GFUNK2).
- Funkční vzorek sada nástrojů (GFUNK3).
- Funkční vzorek leštěného skleněného bloku (GFUNK4).
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Aplikace – výzva I.

Evropská přihláška vynálezu Porézní sklokeramické plastelíny (PGP)

Voucher spolufinancuje podání evropské patentové přihlášky - Plastická hmota pro přípravu sklokeramické pěny, sklokeramická pěna připravená z této hmoty a způsob přípravy této sklokeramické pěny. Přihláška vynálezu je spolufinancován Evropskou unií.

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy

Doba řešení: 2020 – 2022
Grant programu TAČR: TREND: FW01010112
Účastníci projektu: AVETON s.r.o., PARDAM NANO4FIBERS s.r.o., Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní.
Celkové uznané náklady: 18 010 000,- Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu: 11 938 000,- Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj nových unikátních produktů a současnou optimalizaci výrobní technologie akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla orientovanou na snížení energetické náročnosti výroby za současného dosažení modifikace funkčních vlastností, zejména změny optických vlastností výsledného produktu a zajištění funkce čištění vzduchu. V rámci projektu bude zkoumán vliv aplikovaného technologického postupu na modifikaci uspořádání vnitřní struktury a zprostředkovaně na užitné a estetické vlastnosti produktu. Budou sledovány změny akustických, optických, mechanických a estetických vlastností v důsledku přídavku různých nanovlákenných materiálů s přidanými funkcemi a optimalizace výrobní technologie.
Více informací
 

Výzkum principů mikrotavení skloviny a vlastnosti takto získaných skel – 3D tisk skla

Doba řešení: 2020 – 2023
Grantový program TUL na podporu základního výzkumu “PURE”
Účastníci projektu: Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní.
Celkové uznané náklady: 3 200 000,- Kč
Anotace: Princip „mikrotavení“ je založen na tavení skla na bázi SiO2 při vysokých teplotách vyvolaných laserem nebo jiným regionálním ohřevem. Taveny jsou částice SiO2 (samostatné nebo propojené s dalšími látkami) o rozměrech 0, 1 až 300 µm nebo vláken o průměru 100 až 1000 µm. Malé dávky skloviny pak mohou být dalším aplikovaným výzkumem (mimo tento projekt) potenciálně použity pro aditivní technologie nebo pro výrobu nanovláken. Cílem projektu je vytvořit základ v publikačních aktivitách v této oblasti, navázat na týmy univerzity v oblasti výroby materiálů, nanovláken, pokročilých zařízení, dále začít a rozvíjet unikátní základní výzkum v oblasti malých dávek skloviny. Budou tak připraveny podmínky pro podání mezinárodního projektu. Silným podpůrným prvkem výzkumu je multi-oborovost, která zahrnuje studium materiálů, procesů při mikrotavení, procesů získání nanostruktur, přípravu sofistikovaných zařízení pro preparaci a ohřátí malých dávek, a další. Toto propojení napříč univerzitou činí výzkum unikátní s vysokým potenciálem publikačních výstupů v prestižních časopisech a slibným potenciálem získání mezinárodního projektu.
 

Porous Glass Plasticine – Porézní skelná hmota (PROSYKO - Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci)

Doba řešení: 2021 – 2022
Projekt je součástí grantu programu TAČR: GAMA 2: TP01010031 
Účastníci projektu: Technická univerzita v Liberci 
Celkové uznané náklady podprojektu: 1 100 000,- Kč
Anotace: V rámci základního výzkumu se objevil zajímavý materiál. Jednou ze základních vlastností materiálu jsou reologické vlastnosti umožňující volné tvarování z ruky. Na základě změn ve složení lze dosáhnout směsi, která může být také nanášena ve formě „housenky“ přes extrudér umístěný na robotu. To je možné využít pro 3D tisk. Hmota také umožňuje tvarování lisováním, vytlačováním z extrudéru a aplikaci dalších technologií. Následné vypálení (při použití optimalizované teplotní křivky) vede k poréznímu materiálu s otevřenými póry. To je další výraznou vlastností vzniklého produktu. Velikost póru je možné řídit pomocí teplotní křivky a granulometrií vstupního materiálu. 
Porozita je směřována na střední velikost pórů v rozsahu 1 až 1000 µm a ve větším rozsahu velikostí uvnitř materiálu. Vzhledem k vlastnostem matrice tvořené oxidem křemičitým (SiO2) předpokládáme, že lze tento netoxický, nehořlavý a chemicky vysoce inertní produkt využít v podobě filtrů částic velikostí v mikrometrech, nosiče nanočástic, nasákavé prvky nebo také zdroje pro pozvolné uvolňování látky do prostoru. Neméně zajímavé jsou optické efekty, které lze využít u svítidel a akustické efekty, využitelné pro útlum hluku.
Více informací
 

Nová technologie matování a prototyp strojního zařízení pro opracování povrchu skla

Doba řešení: 2015 – 2017
Grant programu TAČR: EPSILON: TH01031152
Účastníci projektu: Sklopan Liberec, a.s. (příjemce), Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (další příjemce).
Celkové uznané náklady: 29 628 000,- Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu: 17 760 000,- Kč
Anotace: Cílem projektu bylo na základě aplikovaného výzkumu analyzovat proces, a tím optimalizovat technologii mechanického matování, vyvinout a provozně ověřit automatický stroj pro matování středních formátů plochého skla s šířkou 1600 mm a tloušťkou cca 3 a více mm a testovat aplikační možnosti na výrobky z užitkového skla a dalších materiálů. 
Více informací

Studie využitelnosti odpadu z výroby skla

Doba řešení: 2022
Hospodářská/doplňková činnost: Preciosa Ornela a.s.
Anotace: Při výrobě ze skla dochází k produkci skleného materiálu, který již nemůže být dále využit pro opakované tavení. Studie se zabývá možností netradičního využití skleného materiálu na základě provedených experimentů a analýz. Cílem je navrhnout produkty a technologické postupy využití odpadu. 
 

Analýza praskání skel

Doba řešení: 2021
Hospodářská/doplňková činnost: AGC Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
Anotace: Vyhodnocení prasklých skel, analýza příčin praskání, odborné poradenství. Skla byly experimentálně hodnoceny. Bylo provedeno snímkování lomu dodaných vzorků prasklých skel na mikroskopech, následně provedeny výpočty napětí a odhadnuty možnosti praskání skla.  
 

Vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení

Doba řešení: 2017
Hospodářská/doplňková činnost: AGC Automotive Czech, a.s.
Anotace: V rámci zakázky byl analyzován vliv kvality vrtaného otvoru na následné možné porušení při dalším tepelném zpracování. Analyzována byla kvalita povrchu, stav nástroje a rozměrů a jejich vliv na možné porušení celého výrobku.
 

Analýza praskání vnitřní hrany skla

Doba řešení: 2016
Hospodářská/doplňková činnost: AGC Automotive Czech, a.s.
Anotace:  Analýza příčin vzniku prasklin na hranách automobilových skel ve výrobním procesu. Byl  proveden rozbor výrobního procesu z hlediska zdrojů poškození, byla realizována počítačová simulace napěťových polí ve skle během manipulace a prozkoumány vlivy procesu broušení a tepelného zpracování během tvarování. Cílem bylo zpracovat doporučení, která budou mít potenciál eliminace vzniku vad.
 

Zařízení pro bezkontaktní hodnocení tvarové přesnosti automobilových skel

Grant programu TAČR: EPSILON: TH04010256
Účastníci projektu: Technická univerzita v Liberci/Fakulta strojní, FOR-G, s.r.o.
Celkové uznané náklady: Kč 11 858 000,- Kč 
Výše podpory ze státního rozpočtu: 7 069 000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu je výzkum procesů bezkontaktního měření ploch lesklých materiálů s vysokou mírou parazitních reflexí, možností jejich eliminace a následný vývoj pokročilé technologie bezkontaktního měření profilu gravitačně tvarovaných skel. Konkrétními výstupy projektu budou funkční vzorek (12/2019), prototyp (12/2020) a užitný vzor – systém pro bezkontaktní měření geometrie autoskel (6/2021). Hlavním výsledkem projektu bude prototyp flexibilního zařízení pro kontrolu jakosti tvarovaných skel na lince systémem on – line, in – line. Prototyp zařízení bude koncipován tak, aby mohl být nasazen ve zkušebním provozu na lince u výrobce automobilového skla.
Více informací
 

PRŮMYSLOVÁ ROBOTIKA A AUTOMATIZACE

Možnosti uplatnění robotických gripperů v logistice

Doba řešení: 2021
Hospodářská/doplňková činnost: Škoda Auto a.s. 
Anotace: Zakázka se zabývala problematiku využití robotických gripperů pro vychystávání a šířeji i automatizací logistických procesů. Byly specifikovány požadavky na chapadla a postup při výběru chapadla. Byly stanoveny kritéria pro volbu gripperů – chapadel a zpracovány koncepční návrhy robotizovaných pracovišť.
 

Demonstrátor Bin Pickingu

Doba řešení: 2017
Hospodářská/doplňková činnost: Škoda Auto a.s. 
Anotace:  Na základě rešerše současného stavu automatického vybírání beden, bylo navrženo několik možností technického řešení. Zvláštní pozornost byla věnována kamerovým systémům, aplikované senzorice a způsobu distribuce souřadnic mezi snímací technikou a robotem.
 

Koncepční využití flexibilních podjezdových FTS

Doba řešení: 2022
Hospodářská/doplňková činnost: Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
Anotace: Zakázka se zabývá současným trendem využití autonomních vozíků (AGV) pro logistické účely na moderních výrobních linkách včetně analýzy trhu a možného nasazení na konkrétní lince. 
 

Univerzální hřebeny

Doba řešení: 2022
Hospodářská/doplňková činnost: Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
Anotace: V současné době existují standardizované hřebenové systémy pro fixaci vybraných dílů v paletách během transportu. Cílem projektu je vývoj univerzálního hřebenu.  
 

DIOSNA CS, s.r.o. – Modernizace hnětacích strojů

Doba řešení: 2017
Hospodářská/doplňková činnost: DIOSNA CS, s.r.o.
Anotace: Cílem projektu byla modernizace značkových hnětačů zaměřená na unifikaci skříní a optimalizaci pohonů strojů SP 24 a SP 40. Byla realizována alternativní designová studie odlitků skříní hnětačů. Následně bylo zpracováno konstrukční řešení vybrané varianty, vč. návrhu a optimalizace systému pohonů.             
 

Vývoj cvičebního modulu BeatFIT

Doba řešení: 06. – 11. 2022
Hospodářská/doplňková činnost: STI Development, s.r.o.
Anotace: Vývoj inovativního cvičebního modulu BeatFIT na principu tyčového balancéru pro uplatnění v synchronizovaném a prediktivně řízeném cvičení pohybového aparátu se zaměřením na horní polovinu těla. Balancér bude možné využít jak pro nácvik skupinových pohybových aktivit, tak pro individuální cvičení s konstantní hmotností a vizuálně řešenou zpětnou vazbou pro kontrolu provedení jednotlivých cviků.
 

SERVISNÍ ROBOTIKA

Znalostní báze pro vyřazování JEZ

Doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019 
Poskytovatel: MPO - APLIKACE - číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004507
Účastníci projektu: ÚJV Řež, a. s. (řešitel) a Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (spoluřešitel)
Celkové uznané náklady: 23 062 000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu bylo získání nových znalostí potřebných pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti decommissioningu, tj. vyřazování jaderných zařízení z provozu. Hlavním výstupem projektu byla odběrová sonda (servisní robot) laboratorně testována na modelovém standu, umožňujícím simulovat technické podmínky a ověřená technologie související s technologickým postupem optimalizovaným s ohledem na technicko-ekonomickou studii nakládání s produkovanými radioaktivními materiály, který bude testován v laboratorních a pilotních podmínkách.
Více informací

Nové technologie a speciální komponenty strojů – Individuální aktivita IA 4: Servisní roboty pro inspekční a technologické nasazení na vertikálních stěnách

Doba řešení: 1. 10. 2012 – 30. 6. 2015 
Grant programu MŠMT: OP Výzkum a vývoj pro inovace ED3.1.00/13/0291
Účastníci projektu: Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace / Fakulta strojní
Celkové uznané náklady: 33 681 000,- Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu: 33 681 000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu bylo urychlit zavádění nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které jsou v současné době na Technické univerzitě v Liberci k dispozici. Jsou zde zastoupeny servisní roboty, komponenty a inovační moduly pro aplikace v automobilovém průmyslu a sofistikované textilní inovace. Součástí aktivit projektu byl všestranný průzkum orientovaný na vyhodnocení výsledků se zaměřením na cílenou přípravu komerčního uplatnění výstupů z předchozích velkých projektů (výzkumného záměru a výzkumných center), rozpracovaných formou užitných vzorů, patentů, přihlášek vynálezů, funkčních vzorků a prototypů zařízení, metodik i nadějných technologií.
Více informací

Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí v městské tramvajové a trolejbusové trakci

Doba řešení: 2017 - 2020 
Grant programu TAČR: EPSILON TH02020252
Účastníci projektu: Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (příjemce), Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (další příjemce), Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (další příjemce)
Celkové uznané náklady: 9 872 000,- Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu: 5 885 000,- Kč
Anotace: Projekt řeší vývoj metody a zařízení pro odstraňování námrazy na trolejích v městské elektrické trakci. Byl zaměřen na aktivní elektromechanické, hydraulické, pneumatické a mechanické principy tak, aby byly nahrazeny stávající chemické a tepelné způsoby odmrazování. Vývoj byl zaměřen na využití mechanických více směrových vibrací. 
Více informací

Robot pro reedukaci bipedální lokomoce

Doba řešení: 2018 – 2021  
Grant programu TAČR: EPSILON TH03010299
Účastníci projektu: Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (další příjemce), EMBITRON s.r.o. (příjemce), THERAP-TILIA, spol. s r.o. (další příjemce)
Celkové uznané náklady: 14 574 000,- Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu: 8 687 000,- Kč
Anotace: Hlavním cílem je vývoj robota schopného významně přispět k obnově chůze u pacientů postižených parézou či plegií dolních končetin-DKK. Tento robotický přístroj bude určen pro klinickou i personalizovanou reedukaci bipedální lokomoce DKK zasažených částečným nebo úplným zánikovým postižením. Vyvinuté zařízení bude spojovat unikátní kinematické struktury mechanismů aktivně manipulujících končetinami cirkulárním i bipedálním způsobem s aktivně řízenými silovými momenty.
Více informací

ZÍSKÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

Provozní diagnostika profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod zatížením

Doba řešení: 2018 – 2020
Grant programu TAČR: EPSILON: TH03010459
Účastníci projektu: Technická univerzita v Liberci/Fakulta strojní, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s..
Celkové uznané náklady: 5 870 000,- Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu: 3 507 000,- Kč
Anotace: Náplní projektu je vývoj a provozní ověření metodiky měření profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod reálným zatížením, které vyústí ve vytvoření a odladění prototypu diagnostického zařízení namontovaného na testovací tramvaj. Rozchod kolejí a zejména profil kolejnice představují stěžejní provozně-bezpečnostní parametry tramvajové dopravy, jejichž periodická provozní detekce je nezbytná především v kritických úsecích tratí (např. v malých obloucích). Projekt předpokládá paralelně prověřit možnosti kontaktního a bezkontaktního odměřování, na jejichž základě bude navržena kontinuálně měřicí aparatura při rychlostech 20 – 25 km/h s funkcí vyhodnocení kritických bezpečnostních stavů. Důraz bude kladen na oproštění měřicí aparatury od dynamických jízdních projevů (např. parazitních vibrací).
Více informací
 

Kamerový tester – detekce přilnavosti polyuretanu na Twindisk

Doba řešení: 2021 – 2022
Hospodářská/doplňková činnost: Rieter CZ s.r.o.,
Anotace: Výroba a dodávka optimalizovaných zařízení pro kontrolu přilnavosti plastu na discích pomocí kamer. Dodávka zahrnovala úpravu kamerového systému, pneumatického obvodu a elektrického zapojení s cílem minimalizovat dobu prováděné kontroly. 
 

Detekce přilnavosti plastu na twindisk kotoučích pomocí kamer

Doba řešení: 2015 – 2016
Hospodářská/doplňková činnost: Rieter CZ s.r.o.,
Anotace: V rámci zakázky bylo nalezeno spolehlivé řešení pro kontrolu přilnavosti plastu na discích pomocí kamer. Výsledkem je hardwarové i softwarové řešení problematiky s následnou implementací. Zařízení bylo dodáno na zakázku a byl poskytnut dlouhodobý servis.
 

Kamerová kontrola topné fólie - Analýza možností detekce bublinek pod fólií pro off-line řešení

Doba řešení: 2018
Hospodářská/doplňková činnost: Škoda Auto a.s. 
Anotace: Projekt je zaměřen na analýzu možností bezkontaktní identifikace defektů na povrchu tepelné fólie aplikované na bateriový modul. Získaný obraz byl ve 3D a zároveň získán pod zatížením. Výsledkem byl návrh zařízení  pro provozní kontrolu. Pro řešení problematiky muselo být použito specifického řešení, neboť folie byla na povrchu částečně průhledná s rozptylem pod povrchem. 
 

Aplikační potenciál bezdotykového měření autoskel

Doba řešení: 2016
Hospodářská/doplňková činnost: FOR G, s.r.o.
Anotace: Na základě výzkumu a experimentální činnosti byly doporučeny možnosti bezkontaktní detekce rozměrové přesnosti – 3D tvaru automobilového skla s orientací na vysokou rychlost měření a vyhodnocení odchylek od požadovaného tvaru. Navrženo bylo několik bezkontaktních způsobů detekce.
 

Analýza řešení možností záznamu stop na ozubení

Doba řešení: 2015
Hospodářská/doplňková činnost: AZOS, s.r.o. (nyní AUREL CZ s.r.o.)
Anotace: Cílem analýzy byl návrh variant zařízení pro spolehlivé a relativně snadné získávání obrazu ozubení a jejich otlaků (míst záběru) po zátěžových zkouškách.
 

Ostatní starší projekty a zakázky

Příklady dalších činností

 • AGC Automotive Glass Europe, Czech Republic –  Úprava řetězu pece firmy SAREME.
 • AGC Flat Glass Czech, a.s. – Implementace sofistikovaných metod do procesu automatické výroby a zpracování plochého skla.
 • Crystalex a.s. – Vývoj nového typu výrobku v oblasti domácenského skla a navazujících technologií.
 • KS-Europe s.r.o. – Rychlá manipulace s 3D reklamními objekty na balicí lince.
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s. – Ergometr.
 • Preciosa Ornela, a.s. – Rekonstrukce vyrážecího mechanismu stroje G6.
 • Rieter CZ s. r. o. –  Kamerová kontrola jakosti, vývoj a realizace mobilního podvozku pro manipulaci s objemnými nádobami.
 • RONA, a.s. – Matematický model popisu relaxace napětí v užitkovém skle.
 • SKLOPAN Liberec, a. s. – Inovace strojů, zařízení a implementace pokročilých technologií do procesu automatické výroby a zpracování plochého skla.
 • Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. – Řešení cest ke snížení hluku a tepelné zátěže obsluhy řadových strojů – kapalinové chlazení forem.
 • Škoda Auto, a.s. – Robotická zástavba frontendu.
 • TIRSO a.s. – Zařízení pro měření jeřábových drah určených k renovaci.
   

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...