overlay

Bakalářské práce

Potkáme se spolu v 1. semestru na předmětu Automatizace a robotizace ve strojírenství (bakalářský studijní program: Strojírenství na fakultě strojní). Na závěr studia můžete na naší katedře řešit bakalářskou práci.
Pokud se rozhodnete získat téma bakalářské práce na naší katedře, doporučujeme konzultovat před zahájením nebo na začátku 5. semestru (3. ročníku). Lze se obrátit na kohokoliv z akademických pracovníků, rádi vám poradíme:
 

Kontakty

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2023/24 - dostupné na STAGu do 31. 10. 2023

Adaptace experimentální 3D tiskárny skla, technologie SLM

V současné době představují 3D tiskové technologie jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Pomocí aditivních technologií lze tisknout mnoho materiálů. Výzkum se také věnuje 3D tisku ze skla. Na pracovišti katedry vzniká unikátní zařízení pro 3D tisk skla založené na principu fúze z práškového lože, přesněji selektivního tavení pomocí laseru (Selective Laser Melting, SLM), kdy jsou na pracovní plochu postupně nanášeny tenké vrstvy práškového materiálu, které se paprskem laseru taví. Hotová vrstva je pokryta další vrstvou prášku a proces se opakuje. Cílem bakalářské práce je zpracovat návrh úpravy zařízení pro vstupní surovinu ve formě částic velikosti pod 30 µm. Toto zařízení je třeba koncepčně upravit, aby umožňovalo experimenty s různou granulometrií od mikromletého prášku sklářského písku (pod 30 µm) až po submikronové částice SiO2.

Aktivní ortéza pro rehabilitaci hlezenního kloubu

Cílem bakalářské práce bude realizace konstrukční studie aktivní ortézy pro zajištění lokální rehabilitace hlezenního kloubu. V rámci řešení bude provedena základní rešerše ortéz pro stabilizaci hlezenního kloubu a řešení obtíží vzniklé úrazovým mechanismem. Výsledkem rešerše bude definice východisek pro koncepci a následné konstrukční řešení ortézy s elektrickým, alternativně pneumatickým pohonem. Předpokládá se, že hlavní činnosti budou spojeny s návrhem vhodného systému pro stabilní fixaci lýtkové části končetiny a pohyblivou podporu chodidla.

Designová studie polohovacího ústrojí robotu

Obecným trendem v konstrukci robotů je zvyšovat poměr mezi nosností a vlastní hmotností robotu, což vyžaduje aplikaci kompaktních servopohonů, a nových technologií zpracování a zejména kompozitních materiálů ve stavbě kinematického řetězce. Cílem bakalářské práce bude designový návrh geometrie vybraného členu kinematického řetězce průmyslového robotu s cílem minimalizace hmotnosti se zachováním základních rozměrů a tuhosti. Předpokládá se, že během návrhu bude využit výpočetní software na platformě konečných prvků a finální návrh bude v měřítku vytištěn na 3D tiskárně.  

Experimentální pracoviště pro získání 3D obrazu transparentních výrobků pomocí projekce odraženého laserového paprsku

V současné době existuje mnoho technologií pro získání 3D obrazu objektů různého povrchu, velikostí i materiálu. Problémem stále zůstává detekce objektů z transparentních a vysoce lesklých objektů. Pracoviště na Katedře sklářských strojů a robotiky se dlouhodobě věnuje této problematice a jedním ze slibných směrů je detekce objektu na základě odrazu laseru od jeho povrchu pod relativně velkým úhlem. K tomuto účelu by mělo vzniknout laboratorní pracoviště, které využije systému bodových laserů. Pracoviště by mělo umožnit přesné polohování laserů a kamery, která bude sledovat zobrazení odraženého laseru na projekční desce (průmětně).

Laboratorní stand pro testování abrazivních stopkových kartáčů

Kartáče, jakožto univerzální nástroj, nalézají uplatnění v řadě průmyslových odvětví. Významnou oblast kartáčů tvoří kartáče abrazivní, jejichž cílem je nastartování nebo zintenzivnění abraze inklinovaného povrchu. Úroveň abrazivního efektu je v takovém případě dána provozními podmínkami a zejména mechanickými vlastnosti filamentů. Unikátní aplikací je využití abrazivního koncového stopkového kartáče jako odběrného nástroje, který plní jak funkci intenzivní, ale přesto šetrné, separace materiálu, tak zároveň jeho filamenty slouží jako akumulační systém odebraného materiálu. Uvedené specifické řešení lze aplikovat například pro odběr vzorků z potrubního systému primárního okruhu nukleárních reaktorů, realizovaného v rámci procesu dekontaminace, jehož nedílnou součástí je hodnocení účinnosti dekontaminačního procesu. Cílem bakalářské práce je návrh a realizace konstrukčního řešení laboratorního standu pro testování abrazivních kartáčů, včetně ověření funkčnosti zařízení.

Přípravek pro fixaci měkkých tkání v radioterapii

S rozvojem přístrojové techniky v radiační onkologii se klade důraz na aplikaci dostatečné dávky záření do cílového tkáňového objemu a minimalizaci negativních účinků záření na okolní orgány a zdravé tkáně. Cílem bakalářské práce je realizovat návrh fixačního přípravku ženského prsu, který bude zajišťovat reprodukovatelnost ozařovací polohy, zlepšovat dávkovou distribuci a snižovat míru nežádoucích účinků radioterapie v léčbě zhoubných nádorů.

Přípravky pro analýzu fyzikálních vlastností sklokeramické pěny

V rámci Katedry sklářských strojů a robotiky byl vyvinut zcela nový sklokeramický materiál s vysokým aplikačním potenciálem. Předpokládá se, že materiál, který má na rozdíl od klasického pěnového skla otevřenou pórovitost, bude možné využívat ve filtračních zařízeních, designových aplikacích, výrobě parfémovaných šperků a dalších výrobcích se specifickými nároky na akustiku, řízenou pórovitost nebo prostup světla. Pro detailní analýzu fyzikálních vlastností je nutné realizovat řadu cílených experimentů, které vyžadují přípravu testovacích přípravků a koncepčních funkčních vzorků finálních produktů integrujících vyvinutý materiál. Cílem bakalářské práce budou ve spolupráci s katedrou alternativní návrhy přípravků, podíl na přípravě laboratorních experimentů a jejich realizace s vyhodnocením výsledků. 

Zařízení pro separaci kovových částic ze skleněné drtě

V rámci Katedry sklářských strojů a robotiky byl vyvinut zcela nový sklokeramický materiál s vysokým aplikačním potenciálem. S ohledem na teplotně náročný technologický způsob výroby se výzkum v této oblasti orientuje na využití recyklované namleté skleněné drtě, kde vlastní výroba probíhá za nižších energetických nároků. Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh zařízení pro odstraňování kovových částic z namletého skleněného recyklátu různé granulometrie, přičemž ve spolupráci s pracovištěm KSR bude toto zařízení vyrobeno a otestováno v laboratorních podmínkách. Výsledkem budou kovovými částicemi nekontaminované namleté skleněné střepy.

Témata je možné si zablokovat, pokud jste se pro něj rozhodli, kontaktujte pana Michala Starého. Další témata je možné vypsat i na základě konzultace a tématu z průmyslové praxe. Neváhejte se na nás obrátit: michal.stary@tul.cz

Bakalářské práce se na naší katedře zaměřují na tyto oblasti:

Témata jsou na STAGu

Příklady zadaných bakalářských prací :

Kontakty

Další témata:

Kontakty

Připojte se na Facebooku

Tento týden jsme u nás přivítali zástupce... V Oblastní galerii v Liberci představil... Dneškem na fakultě skončily červnové státnice... Tým profesora Davida Lukáše z Fakulta... Další úspěšný den pro řadu našich čerstvých... Dneškem má za sebou státnice i první skupina...