overlay

Informace o konferenci

Příspěvky
Přihlašujete-li příspěvek, uveďte prosím jeho název v češtině, popř. slovenštině a v angličtině. Připojte také stručnou anotaci v rozsahu cca 120 slov v registračním formuláři.

 

Délka jednotlivých vystoupení v hlavním přednáškovém programu bude 20 minut. Z technických prostředků budou k dispozici: dataprojektor s notebookem, vizualizér (zobrazovací zařízení ve formě kamery s promítáním přes dataprojektor) a eventuálně další Vámi vyžádaná audiovizuální technika.

 

Pokud budete prezentovat příspěvěk v češtině, chtěli bychom vás požádat o přípravu prezentave v PowerPointu v angličtině tak, aby zahraniční účastníci měli možnost se účastnit i bloků v češtině. 

 

Rozšířené abstrakty v délce do čtyř normostran mohou obsahovat tabulky, obrázky a odkazy (vzor příspěvku). Sborník abstraktů bude vytištěn a obdrží jej účastníci konference (bude mu přiřazeno ISBN). Sborník bude také zveřejněn na stránkách konference. Vybrané příspěvky budou rovněž otištěny v časopise Sklář a keramik (časopis je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR).

 

Jazyk
Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. 

 

Propagace firem
Firmám v oboru nabízíme možnost propagace formou „reklamního balíčku“, který obsahuje: přednášku, poster se stolkem, prezentaci v průběhu přestávek konference, zařazení loga a názvu firmy do propagačních materiálů konference, možnost distribuce propagačních materiálů mezi účastníky konference spolu s oficiálními tiskovinami, účast na konferenci spolu s spolu s občerstvením, obědem a účastí na společenském večeru pro dvě osoby.

Místo konání konference
Konference a seminář se budou konat na Technické univerzitě v Liberci v budově G v areálu univerzity nad Husovou třídou (nad přehradou). Odkaz na Google Maps.

Registrace
K předběžné přihlášce účasti, k přihlášce příspěvku, případně k vyjádření zájmu o možnost propagace použijte registrační formulář
Přihláška je akceptována v den zaplacení účastnického poplatku, který prosím včas uhraďte prostřednictvím Vaší účtárny na účet České sklářské společnosti vedený u České spořitelny.
Číslo účtu: 5823933349/0800
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: 205
Česká sklářská společnost, z.s., IČ 18382649


V poznámce pro příjemce prosím uveďte firmu (instituci), za kterou jste se přihlásili a vaše jméno. V případě Vaší čistě soukromé účasti pouze vaše jméno.


Faktura, daňový doklad Vám bude předán u prezence v den konference, případně na požádání po uhrazení poplatku.
V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek nevrací, ale je možné vyslat zástupce.

 

Úhrada nákladů
Konferenční poplatek zahrnuje náklady na uspořádání konference, sborník referátů, oběd, občerstvení a společenský večer (ubytování není zahrnuto v poplatku): 
 

  Včasné uhrazení do 31. 8. 2023 Do termínu konference a v hotovosti
Členové ČSS/SSS/DGG 3 500,- Kč 4 000,- Kč
Nečlenové ČSS/SSS/DGG 4 000,- Kč 4 500,- Kč
Studenti a doktorandi 3 500,- Kč 4 000,- Kč
Poplatek za reklamní balíček 15 000,- Kč ---

ČSS není plátcem DPH.

 

Ubytování

Ubytování si lze zajistit například na stránkách Visit^Liberec, případně požádat sekretariát konference o informace. Občerstvení během přestávek a oběd pro účastníky konference bude zajištěn v místě konání konference formou rautu. Večerní neformální setkání účastníků konference a semináře je v ceně poplatku.

Připojte se na Facebooku

Noc vědců, jejímž ústředním tématem je... Zveme všechny studenty a  zájemce na přednášku... Chystáte se na Erasmus+? Ještě jsme Vás... Co by to bylo za univerzitní oslavy Děkujeme absolventům, studentům, zaměstnancům... FS TUL Racing zve všechny své příznivce na...