logo TUL logo TUL

Personální obsazení katedry

V laboratoři robotiky

Ing. Matoušek, Ph.D. je senátorem akademického senátu Fakulty strojní. Doc. F. Novotný a Doc. Klebsa jsou členy komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia, Doc. F. Novotný pracuje v komisi pro přijímání studentů do doktorského studijního programu Konstrukce strojů a zařízení.

Doc. Novotný je členem výboru České sklářské společnosti (ČSS) a současně vedoucím sekce sklářských strojů a tvarování skla, je členem poradního sboru redakčního kolegia odborného časopisu SILIKA a pracuje v Českomoravské společnosti pro automatizaci.

Doc. Klebsa je členem redakční rady odborného periodika Sklář a keramik.

Ing. Matoušek, Ph.D. je členem výboru ČSS a podílí se na činnosti mezinárodní komise ICG - TC 25 Glass Forming.

In. Vlastimil Hotař, Ph.D. je členem výboru ČSS.

V rámci zvýšení publicity je katedra kolektivním členem Asociace sklářského a keramického průmyslu . Je rovněž členem Svazu průmyslu a dopravy ČR .