Sklářské stroje

Kovy ve sklářských technologiích

Liberec, 13. září 2018

Registrace

K předběžné přihlášce účasti, k přihlášce příspěvku, případně k vyjádření zájmu o možnost propagace použijte registrační formulář.

Příspěvky

Přihlašujete-li příspěvek, uveďte prosím jeho název v češtině, popř. slovenštině a v angličtině. Připojte také stručnou anotaci v rozsahu cca 120 slov v registračním formuláři.

Délka jednotlivých vystoupení v hlavním přednáškovém programu bude 15 - 30 minut (stanoví organizační výbor). Z technických prostředků budou k dispozici: dataprojektor s notebookem, vizualizér (zobrazovací zařízení ve formě kamery s promítáním přes dataprojektor) a eventuálně další Vámi vyžádaná audiovizuální technika.

Rozšířené abstrakty v délce do čtyř normostran mohou obsahovat tabulky, obrázky a odkazy. Sborník abstraktů bude vytištěn a obdrží jej účastníci konference (bude mu přiřazeno ISBN). Sborník bude také zveřejněn na stránkách konference. Vybrané příspěvky budou rovněž otištěny v časopise Sklář a keramik (časopis je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR).

Jazyk

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
Simultánní překlad pro zahraniční účastníky bude formou náslechu z češtiny do angličtiny.

Propagace firem

Firmám v oboru nabízíme možnost propagace formou „reklamního balíčku“, který obsahuje: přednášku, poster se stolkem, prezentace na slajdech v průběhu přestávek konference, zařazení loga a názvu firmy do propagačních materiálů konference, možnost distribuce propagačních materiálů mezi účastníky konference spolu s oficiálními tiskovinami, účast na konferenci spolu s občerstvením a obědem pro dvě osoby.

Místo konání konference

Konference se bude konat na Technické univerzitě v Liberci v nově vybudované budově G v areálu univerzity nad Husovou třídou (nad přehradou).

Areál TUL

Úhrada nákladů

Konferenční poplatek zahrnuje náklady na uspořádání konference, sborník referátů, oběd a občerstvení (ubytování není zahrnuto v poplatku):

Včasné uhrazení do 31. 8. 2018Od 1. 9. do 13. 9. 2018
Členové ČSS, SSS 1500,- Kč2000,- Kč
Nečlenové ČSS, SSS 2500,- Kč3000,- Kč
Studenti a doktorandi1500,- Kč2000,- Kč
Poplatek za reklamní balíček8000,- Kč---
Setkání účastníků konference500,- Kč700,- Kč

ČSS není plátcem DPH.


Přihláška je akceptována v den zaplacení účastnického poplatku, který prosím včas uhraďte prostřednictvím Vaší účtárny na účet České sklářské společnosti vedeným u České spořitelny.
Číslo účtu: 900937309/0800
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: 205
Česká sklářská společnost, IČ 18382649

Faktura, daňový doklad Vám bude předán u prezence v den konference, případně na požádání po uhrazení poplatku.

Při bezhotovostní úhradě přes Váš účet, v poznámce pro příjemce prosím uveďte firmu (instituci), za kterou jste se přihlásili a Vaše jméno. V případě Vaší čistě soukromé účasti pouze Vaše jméno.
Výjimečně je možné uhradit vložné přímo u prezence v den konference.

V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek nevrací, ale je možné vyslat zástupce.